4 U  
Sizin Üçün
[Yeni Mesajlar· İştirakçılar· Forum Qaydaları· Axtar· RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - Q 1 - (Yuxu Yozma - Q)
- Q 1 -
Admin Tarix: Bazar, 2009-06-07, 00:03:10 | Mesaj # 1
Generallisimmus
Qrup: Administratorlar
Mesaj: 66
Status: Oflayn
Qoz
Yuxuda qoz yem ək pul qazanmaq deməkdir.

Qoca
Yuxuda özünü yaşlanmış görm ək, ömürün uzun olaca ğına işarədir . Qoca birinin əlindən bir şey almaq yax ınlaşan xoşb əxtlikyin işarəsidir.

Qiyam
Yuxusunda qiyam olduğunu gör ən adamnin psixiatra getməsi laz ımdır.

Qəhvədan
Yuxuda q əhvədan görmək dedi-qodu, əsass ız v ə pis söz deməkdir.

Qəhvə
Yuxuda q əhvə içmək, kişi üçün sonu xoşbəxt olacaq bir işə girişmək dem əkdir.

Qala
Qala, ç ətinliklərdən qurtulacağına işar ədir.

Qələm
Qabiliyy ətli adam oldu ğunuzu v ə gələcəyinizin parlaq oldu ğunu ifad ə edir.

Qalxan
Yuxusunda qalxan gör ən adamnin ətraf ında düşm ənləri oldu ğuna işarədir.

Qalayçı
Çox ş ən günlərin yax ında olduğuna işarədir .

Qamış
Yuxunu gör ənin heç ümid etmədiyi bir anda yax ınları qarşısında ç ətin vəziyyətə düşə biləcəyinə işarədir.

Qamçı
Qamçı ehtiyac v ə istəklərin sona çatmas ına işarədir .

Qan
Yuxuda qan görülməsi, döyüş və fəlakət xəbərinə işarədir.

Qandal
Yuxuda qanad görm ək iş və eşq həyat ında müv əffəqiyyət qazanacaqs ınız dem əkdir.

Qanun
Qanun il ə əlaqədar yuxu görənin, hərəkətlərində ədalətsiz davrand ığı v ə davran ışlarına diqq ət yetirməsi laz ım olduğu ifad ə olunar.

Qapı
Yuxuda qapıdan keçm ək, böhtana u ğramaq dem əkdir. Ba ğlı qapı görm ək bəzi əhəmiyyətli fürsətləri qaç ırdınız dem əkdir.

Qərənfil
Qırmızı q ərənfil eşq ə, ağ q ərənfil təmizliyə, alabəzək q ərənfil xoşbəxtliyə və gözəl günlərə, sarı q ərənfil, kədər və sa ğlamlıq probleml ərinə işarədir.

Qaranlıq
Qaranlıqdan qorxduğunu v ə ya qaranl ıq m əkanda oldu ğunu görm ək, at ıldığınız işd ə müvəffəqiyyətsiz olmaq deməkdir. Qaranlıq otaqdaa işıq yanmas çox ç ətinliyin öhdəsindən gələcəyiniz mənas ındadır.

Qar
Bu yuxular h əyat ın d əyişəcəyini, gözəl günlərin yax ınlaşdığını, d ərdlərin bitəcəyini xəbər verir.

Qarğa
Ətrafınızda ikiüzlü, pis niyy ətli insanlar var deməkdir.

Qarışqa
Qarışqa görm ək bolluq və bərəkət işarəsidir.

Qarpız
Qarpız satın almaq, yeni iş ə pul yat ıracağınıza, qarpız k əsmək pis xəbər alma ğa, qarpız yem ək dedi-qodunuzun ediləcəyinə işarədir.

Qartal
Yuxuda qartal görm ək müvəffəqiyyətin işarəsidir.

Qəsəbə
Özünü kiçik q əsəbədə görmək dedi-qodulardan ötəri hüznə u ğrayacağına işarədir.

Qaşıq
Yuxuda qaşıq , bolluq v ə bərəkət deməkdir.

Qatır
Yuxuda qatıra minm ək, çox zəhmətli işdən müvəffəqiyyətlə ç ıxmağa işar ədir.

Qatil
Qatil t ərəfindən öldürülürsünüzsə, murad ınıza çata bilm əyəcəksiniz deməkdir..

Qaval
Pis x əbər alaca ğınıza ancaq bir müdd ət sonra çətinliklərinizin keçəcəyinə işarədir.

Qab
Boş qab, ç ətinlik və yoxsullu ğun x əbəridir. Dolu qab is ə tam tərsidir.

Qovun
Yuxuda qovun görm ək, həyat ınızda əhəmiyyətli dəyişikliklər olaca ğına işarədir .

Qaya
Yuxuda qaya gör ən adam ın, inadından imtina etm əsi, daha anlay ışlı olması lazım olduğu dem əkdir.

Qayıq
Özünü qayıqda görm ək, hamı üçün kiçik əyləncələri, dinc günləri ifadə edir.

Qayınata
Yuxuda qayınata yaxınlarınızla v ə ya dostlar ınızla döyüş əcəksiniz mənas ındadır. Yuxuda qayınatanızı ş ən görmüsünüzsə ailənizlə xoş zaman keçirəcəksiniz deməkdir.

Qayınana
Qayınana, göz əl xəbərə böyük miqdarda pul qazanma ğa işarədir.


RIOCOMP
 
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - Q 1 - (Yuxu Yozma - Q)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright RIOGROUP © 2020